برگه های سهام افزایش سرمایه مجمع مورخ 1402/06/13 آماده توزیع میباشد
برگه های سهام افزایش سرمایه مجمع مورخ 1402/06/13 آماده توزیع میباشد

برگه های سهام افزایش سرمایه مجمع مورخ 1402/06/13 آماده توزیع میباشد

جزییات خبر

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ 1402/06/13
مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ 1402/06/13

جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1402/05/29 راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1402/06/13 در محل تهران بالاتر از میدان ونک – خ خدامی – هتل هما تهران ، باحضور 719 نفر ( 207 نفر اصالتا و 512 نفر وکالتا ) از 3587 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد

جزییات خبر

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1401 روی سایت قرار گرفت
صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1401 روی سایت قرار گرفت

صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1401 شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق جهت بهره برداری سهامداران محترم ارائه میگردد

جزییات خبر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم كه راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1402/06/13 در هتل هما به آدرس تهران ، میدان ونک ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید خدامی ، شماره 51 ، سالن زمرد تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول كه راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/05/28 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم مورخ 1401/11/10
مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم مورخ 1401/11/10

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم  كه راس ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ 1401/11/10 در محل تهران، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، خیابان شهیدی ، پلاک یک ، آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت اول مورخ 1401/10/26
مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت اول مورخ 1401/10/26

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت اول  كه راس ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 1401/10/26 در محل دفتر قانوني شركت  واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

پرداخت سود سهام سال 1400
پرداخت سود سهام سال 1400

اولین مرحله پرداخت سود سهام سال 1400 انجام شد

جزییات خبر

اهم مصوبات مجمع عمومی مورخ 1401/05/19
اهم مصوبات مجمع عمومی مورخ 1401/05/19

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1400 شرکت راس ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 در محل آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکيل گرديد

جزییات خبر

صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29
صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29

صورتهای مالی شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق منتهی به 1400/12/29 روی سایت قرار گرفت

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه  نوبت دوم - سال 1400
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه نوبت دوم - سال 1400

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالانه نوبت دوم كه راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 در محل تهران، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، خیابان شهیدی ، پلاک یک ، آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل میشود حضور بهم رسانند.

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه  نوبت اول  - سال 1400
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه نوبت اول - سال 1400

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالانه نوبت اول كه راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا، کوچه کیش، پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

پرداخت سود سهام عملکرد سال  1399
پرداخت سود سهام عملکرد سال 1399

سود سهام عملکرد سال 1399 بطور کامل پرداخت گردید

جزییات خبر

اهم مصوبات مجمع عمومی مورخ 1400/05/10
اهم مصوبات مجمع عمومی مورخ 1400/05/10

جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت دوم سال 1399 شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/04/28 راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 در محل آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکيل گرديد

جزییات خبر

صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30
صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30

صورتهای مالی شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق منتهی به 1399/12/30 روی سایت قرار گرفت

جزییات خبر

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه  نوبت دوم مورخ 1400/05/10
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم مورخ 1400/05/10

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونی افق دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم كه راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 در محل تهران، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، خیابان شهیدی ، پلاک یک ، آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل میشود حضور بهم رسانند

جزییات خبر

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه عملکرد سال 1399 - نوبت اول
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه عملکرد سال 1399 - نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالانه نوبت اول كه راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا، کوچه کیش، پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم مورخ 1399/11/18
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم مورخ 1399/11/18

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 99/11/7 ، راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/18 در محل تهران میدان ونک بزرگراه جهان کودک خ جعفر شهیدی سالن آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی ، باحضور 19 نفر اصالتا از 3525 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  نوبت سوم
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم كه راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/18 در محل تهران میدان ونک بزرگراه جهان کودک خ جعفر شهیدی سالن آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

پرداخت سود سهام و توزیع برگ سهام مصوبه مجمع مورخ 1399/06/23
پرداخت سود سهام و توزیع برگ سهام مصوبه مجمع مورخ 1399/06/23

سود سهام مصوبه مجمع سالانه سال 1398 بطور کامل پرداخت شد همچنین برگ های سهام ناشی از افزایش سرمایه مجمع مذکور در حال توزیع می باشد

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  نوبت دوم
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم كه راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/11/6 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  نوبت اول
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول كه راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

اهم مصوبات مجمع مورخ 99/06/23
اهم مصوبات مجمع مورخ 99/06/23

جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 99/06/12راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/06/23، باحضور 420 نفر ( 122 نفر اصالتا و 298 نفر وکالتا ) از 3531 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد.

جزییات خبر

پیام خداحافظی جناب آقای مهندس سیف الهی
پیام خداحافظی جناب آقای مهندس سیف الهی

با سلام به کلیه سهامداران و اعضاء محترم شرکت تعاونی افق

جزییات خبر

صورتهای مالی منتهی به 98/12/29
صورتهای مالی منتهی به 98/12/29

صورتهای مالی شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق منتهی به 98/12/29 روی سایت قرار گرفت

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت دوم
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم كه راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/6/23 در محل تهران – میدان ونک – خیابان ولیعصر – خیابان شهید خدامی - سالن زمرد هتل هما تشکیل میشود حضور بهم رسانند.

جزییات خبر

کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره
کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره

بدینوسیله از سهامدارانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره می باشند، تقاضا می شود درخواست خود را بهمراه یک نسخه رزومه و برنامه های موردنظر ، حداکثر تا تاریخ یکشنبه 99/06/23 به دفتر مرکزی تعاونی افق تحویل نمایند

جزییات خبر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت اول
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول كه راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/06/11 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

جزییات خبر

ترمینال لجستیکی OCD
ترمینال لجستیکی OCD

شرکت افق چکاد دریا موفق شد نسبت به تحویل یک ترمینال کانتینری با مساحت تقریبی 11 هکتار با انبار سوله آماده بهره برداری در بندر شهید رجایی اقدام نماید.

جزییات خبر

پرداخت سود سهام سال 97
پرداخت سود سهام سال 97

سود سهام سال 97 کلیه سهامداران شرکت افق پرداخت گردید

جزییات خبر

تماس با ما

در صورت نیاز با واحد سهام شرکت به شماره 88191013 تماس حاصل فرمایید