تاریخ انتشار خبر : 1401/04/06

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه نوبت اول - سال 1400

تاريخ انتشارآگهي: 1401/04/06

 

      شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

  شماره ثبت : 340328 و  شناسه ملي 10103873918

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه  نوبت اول

 

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالانه  نوبت اول  كه راس ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 1401/04/29 در محل دفتر قانوني شركت  واقع در تهران بلوار افریقا، کوچه کیش، پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار توسط هیات مديره و بازرس قانونی تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1401/04/28 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.

يادآوري مي شود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء ( نصف + 1) رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء   ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مديره و بازرس قانونی

-تصویب صورتهاي مالي منتهي به سال 1400  ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري (1401)

- انتخاب بازرس قانونی

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی

- تصویب موضوع نابرابری سهام بین سهامداران

- تصویب تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح مواردی از قانون تعاونی در خصوص حقوق و مزایا ، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره

- طرح وتصويب ميزان پاداش هیات مديره و مديرعامل

- تعیین حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره

*داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.

 

هیات مديره