تاریخ انتشار خبر : 1402/04/28

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول

تاريخ انتشارآگهي: 1402/04/28

 

شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

شماره ثبت : 340328 و  شناسه ملي 10103873918

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت اول  كه راس ساعت 14 روز شنبه  مورخ 1402/05/28 در محل دفتر قانوني شركت  واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتآ جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمنا به اطلاع می رساند به موجب ماده 19آیین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رای وهر شخص غیر عضو تنها 1رای خواهد بود واعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثرتا تاریخ 1402/05/27 درمحل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت وتایید وکالت برگه ورود به مجمع دریافت دارند.

متقاضیان سمت های هیات مدیره و بازرس ، حداکثر 5 روز  پس از تاریخ انتشار آگهی مدارک خود را به دفتر تعاونی تحویل دهند.

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مديره و بازرس

- طرح و تصویب صورتهای مالی 1401 ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري (1402)

- انتخاب هیات مدیره و بازرس قانونی

- طرح و تصویب افزایش سرمایه

- طرح و تصویب میزان پاداش هیات مدیره و مدیرعامل

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی

- بازنگری آئین نامه معاملات شرکت

- طرح ، تصویب و تعیین تکلیف ( نگهداری ، فروش یا ساخت ) زمین بندرعباس به شماره 882 فرعی از 1 اصلی مفروز از 364 قطعه 110

 

 

هیات مديره