تاریخ انتشار خبر : 1402/05/29

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

تاريخ انتشارآگهي: 1402/05/29

 

شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

شماره ثبت : 340328 و  شناسه ملي 10103873918

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت دوم  كه راس ساعت 10 روز دوشنبه  مورخ 1402/06/13 در هتل هما به آدرس تهران ، میدان ونک ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید خدامی ، شماره 51 ، سالن زمرد تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتآ جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمنا به اطلاع می رساند به موجب ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3 رای وهر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود واعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثرتا تاریخ 1402/06/12 درمحل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت وتایید وکالت برگه ورود به مجمع دریافت دارند.

متقاضیان سمت های هیات مدیره و بازرس ، حداکثر 5 روز  پس از تاریخ انتشار آگهی مدارک خود را به دفتر تعاونی تحویل دهند.

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مديره و بازرس

- طرح و تصویب صورتهای مالی 1401 ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري (1402)

- انتخاب هیات مدیره و بازرس قانونی

- طرح و تصویب افزایش سرمایه

- طرح و تصویب میزان پاداش هیات مدیره و مدیرعامل

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی

- بازنگری آئین نامه معاملات شرکت

- طرح ، تصویب و تعیین تکلیف ( نگهداری ، فروش یا ساخت ) زمین بندرعباس به شماره 882 فرعی از 1 اصلی مفروز از 364 قطعه 110

 

 

هیات مديره