تاریخ انتشار خبر : 1402/09/12

برگه های سهام افزایش سرمایه مجمع مورخ 1402/06/13 آماده توزیع میباشد

سهامداران گرامی

با اهداء سلام

برگ سهام کلیه سهامداران ( موضوع 80 درصد افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1402/06/13) ، آماده توزیع گردیده است .

ترتیبی اتخاذ شده  در آینده نزدیک نسبت به تحویل آن اقدام گردد .

 

حبیب اله اکبری

مدیر عامل