تاریخ انتشار خبر : 1401/10/27

مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم مورخ 1401/11/10

 

تاريخ انتشارآگهي: 1401/10/27

 

      شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

  شماره ثبت : 340328 و  شناسه ملي 10103873918

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم  كه راس ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ 1401/11/10 در محل تهران، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، خیابان شهیدی ، پلاک یک ، آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تایيد نماينده تام الاختيار توسط هیات مديره تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1401/11/09 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.

دستور جلسه :

-        تعیین تکلیف و نحوه تامین اعتبار ساخت مجتمع اداری و تجاری افق بندرعباس

 

 

هیات مديره