تاریخ انتشار خبر : 1400/04/15

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه عملکرد سال 1399 - نوبت اول

تاريخ انتشارآگهي: 1400/04/15

 

 شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

  شماره ثبت : 340328 و  شناسه ملي 10103873918

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالانه  نوبت اول  كه راس ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 1400/04/27  در محل دفتر قانوني شركت  واقع در تهران بلوار افریقا، کوچه کیش، پ 40طبقه 3 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار توسط هیات مديره و بازرس قانونی تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1400/04/26 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.

يادآوري مي شود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء ( نصف + 1) رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء   ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .

ضمناً با توجه به محدودیتهای ناشی از اجرای دستورالعملهای ستاد کرونا ، به منظور رفاه حال سهامداران گرامی ، ترتیبی اتخاذ شده تا جریان کامل مجمع بصورت آنلاین در آدرس http://www.ofoghpms.ir/majma   با وارد کردن کد ملی و کد سهام ، برای کلیه سهامداران در سراسر کشور قابل دسترس باشد.

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مديره و بازرس قانونی

-رسيدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال 1399  ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري (1400)

- گزارش تغييرات اعضاء و افزایش سرمايه وتصويب آن

- طرح وتصويب ميزان پاداش هیات مديره  و مديرعامل

- تعیین حق حضور جلسات اعضای هیات مدیره

- انتخاب بازرس قانونی

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی

-  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

*داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.

هیات مدیره