تاریخ انتشار خبر : 1399/05/08

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول

 

   شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

  شماره ثبت :340328و شناسه ملي 10103873918

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت اول

 

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت اول  كه راس ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 99/6/11  در محل دفتر قانوني شركت  واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار توسط هیات مديره و بازرس قانونی تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  99/6/10   بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.

ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء ( نصف + 1) رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء   ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مديره و بازرس

2- رسيدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال 98  ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري (1399)

 3- انتخاب هیات مدیره و بازرس قانونی

 4- گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه وتصويب آن

5- طرح و تصویب ميزان پاداش هیات مديره  و مديرعامل 

6-  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی

7-  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

*داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.

 

هیات مديره