تاریخ انتشار خبر : 1400/05/11

اهم مصوبات مجمع عمومی مورخ 1400/05/10

جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت دوم سال 1399 شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/04/28 راس ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 1400/05/10 در محل  آمفی تاتر سازمان بنادر و  دریانوردی تشکيل گرديد.

اهم مصوبات مجمع مذکور به شرح ذیل می باشد :

1-     صورتهاي مالی منتهی به 1399/12/30 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن پس از  توضيحات لازم به مجمع عمومي با اکثریت آراء به تصویب رسید.

2-      بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1400 شامل برآورد درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به مبلغ 572،025 میلیون ریال ، هزینه به مبلغ 198،495 میلیون ریال ، مالیات 25،330 میلیون ریال سود پیش بینی شده به مبلغ 348،200 میلیون ریال، همچنین اندوخته قانونی شرکت به مبلغ 50،389  میلیون ریال و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.

3-     گزارش تغییرات اعضاء وسرمایه توسط مدیر عامل مطرح و باتوجه به نقل و انتقال سهام ، تعداد کل اعضاء از 3531 نفر به 3526 نفر کاهش و میزان سرمایه از مبلغ  175،250،700،000 ریال به 254،163،900،000 ریال افزایش یافت .

4-     مقرر گردید سود خالص قابل تقسیم پس از کسر کسورات قانونی ، بین سهامداران به نسبت میزان سهام شان تقسیم گردد.  ( به ازای هر سهم 210،000 ریال )

5-     حق حضور در جلسات هیات مدیره برای سال 1400 ( با تشکیل حداقل 2 جلسه در ماه) ، ماهانه مبلغ 60،000،000 ریال خالص تعیین و تصویب شد .

6-     ميزان پاداش هيئت مديره و مديرعامل تعاوني جمعا"  4  درصد سود قابل تقسیم عملکرد سال 1399 به تصويب رسید . ( مدیر عامل 2 سهم و اعضای هیات مدیره هر یک ، یک سهم )

7-     برای انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي تعاوني بحث وبررسی بعمل آمد ودر نتیجه روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد  بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.

8-      براي انتخاب بازرسان تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه : موسسه حسابرسی آرشین حساب  با شماره ثبت   20654 بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای محسن توکلی  بعنوان بازرس علی­ البدل برای سال مالی 1400  انتخاب گردیدند.

9-    با توجه به تکلیف مجمع قبلی ( مورخ 1399/11/18)  در خصوص تغییر ماهیت حقوقی شرکت به "تعاونی سهامی عام" بمنظور امکان ورود به بورس ، پیگیری لازم از مراجع ذیربط (وزارت تعاون و سازمان بورس ) صورت گرفت و بلحاظ عدم تامین صرفه و صلاح سهامداران ، موضوع مورد تصویب قرار نگرفت.