تاریخ انتشار خبر : 1402/06/14

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ 1402/06/13

جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1402/05/29 راس ساعت 10 روز دوشنبه  مورخ 1402/06/13 در محل تهران بالاتر از میدان ونک – خ خدامی – هتل هما تهران ،  باحضور 719  نفر ( 207 نفر اصالتا و 512  نفر وکالتا ) از 3587  نفرکل اعضاء تشکيل گرديد 

 اهم مصوبات مجمع :

1-      صورتهاي مالی منتهی به 1401/12/29 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن پس از  توضيحات لازم به مجمع عمومي ، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

2-      جزئیات بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1402 شامل برآورد درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به مبلغ 1،143،025 میلیون ریال ، هزینه به مبلغ 416،453  میلیون ریال ، مالیات 43،073  میلیون ریال ، سود پیش بینی شده به مبلغ 683،499  میلیون ریال، همچنین اندوخته قانونی شرکت به مبلغ 6،576،100،000 ریال و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.

3-     موضوع افزایش سرمایه توسط مدیر عامل مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت لذا سرمایه شرکت از 254،163،900،000 ریال به 457،164،000،000 ریال افزایش یافت .

4-     مقرر گردید از سود خالص قابل تقسیم پس از کسر کسورات قانونی به ازای هر سهم 340،000 ریال پرداخت گردد.

5-     ميزان پاداش هيات مديره و مديرعامل تعاوني جمعا"  3  درصد سود قابل تقسیم بصورت خالص به تصويب رسید . سهم مدیر عامل 2 سهم و اعضای هیات مدیره هر یک ، یک سهم از مبلغ پاداش تعیین گردید. ضمناً حق حضور در جلسه اعضای هیات مدیره با 20 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب رسید .

6-     برای انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي تعاوني بحث وبررسی بعمل آمد ودر نتیجه روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.

7-     در خصوص زمین بندرعباس مقرر شد بر اساس مصوبه مجمع قبلی از طریق مزایده با قیمت کارشناس رسمی دادگستری به فروش برسد .

8-     در خصوص بازنگری آیین نامه معاملات شرکت مصوب شد تا اختیارات معاملات بزرگ کماکان به هیات مدیره تفویض گردد .

 9-     براي انتخاب بازرس قانونی تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه :

 سید محسن توکلی با تعداد  140  رای بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرگ سامان با تعداد 32 رای بعنوان بازرس علی­البدل برای سال مالی 1402  انتخاب گردیدند.

10-   براي انتخاب هیات مدیره تعاوني (اصلی و علی البدل ) به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه ، نتایج به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :

1)      غلامرضا ماشینچی محرز  با تعداد 537  رأی

2)      پژمان بهزادپور  با تعداد 515  رأی

3)      لطف اله متقی  با تعداد 503  رأی

4)      حبیب اله اکبری منفرد با تعداد  488  رأی

5)      سید مسلم کشفی  با تعداد 404  رأی

بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و

1)      سید هاشم هویت طلب با تعداد 178  رأی

2)      مهدی عباسپور آذر  با تعداد 146  رأی

3)      غلامعلی سرخیل  با تعداد 122  رأی

بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.