تاریخ انتشار خبر : 1399/11/07

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم

 

 

 

تاريخ انتشارآگهي: 99/11/7

 

      شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق

  شماره ثبت : 340328 و  شناسه ملي 10103873918

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  نوبت سوم

 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده  نوبت سوم  كه راس ساعت 14 روز شنبه  مورخ 99/11/18 در محل تهران میدان ونک بزرگراه جهان کودک خ جعفر شهیدی سالن آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تایيد نماينده تام الاختيار توسط هیات مديره تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  99/11/15 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.

دستور جلسه :

-        تغییر ماهیت حقوقی شرکت از "تعاونی" به "تعاونی سهامی عام"

-        طرح و تصویب اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام

 

 

 

هیات مديره