جزییات خبر95/06/16
اهم مصوبات مجمع مورخ 95/6/16

سهامدار محترم:

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی شرکت در مورخ 95/6/16 مصوبات به شرح ذیل تصویب گردید:

  • صورت های مالی منتهی به 94/12/29 پس از ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت که عملکرد سال 1394 را مطلوب ارزیابی نموده بود با اکثریت آرابه تصویب رسید.
  • از مجموع 51 میلیارد ریال سود عملکرد سال 94 برای هر سهم مبلغ 50.000 ریال به سهامداران پرداخت و الباقی سود بعنوان افزایش سرمایه به نسبت سهام به سهامداران واگذار شود.
  • (برابر مقررات، 8 ماه فرصت برای پرداخت سود مهلت وجود دارد.)
  • موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
  • روزنامه های اطلاعات و شرق به ترتیب به عنوان روزنامه اصلی و علی البدل جهت چاپ آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
بازگشت به لیست اخبار