جزییات خبر95/06/16
صورتهای مالی منتهی به 94/12/29
شركت تعاوني توسعه بندری و دریایی افق
ترازنامه تلفيقي
در تاريخ 29 اسفند ماه 1394

 

 

(تجدید ارائه شده)

 

 

 

(تجدید ارائه شده)

داراييها

1394/12/29

1393/12/29

 

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

1394/12/29

1393/12/29

 

ريال

ريال

 

 

ريال

ريال

داراييهاي جاري:

 

 

 

بدهي هاي جاري:

 

 

موجودي نقد

16,696,106,432

10,809,086,607

 

پرداختني هاي تجاري و غير تجاري

52,878,257,355

51,808,591,043

دريافتني هاي تجاري و غير تجاري

264,599,142,093

47,005,468,294

 

ماليات پرداختني

4,674,081,907

2,547,650,619

 پيش پرداختها

372,603,367

180,365,750

 

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش

95,500,000,000

0

دارایی های نگهداری شده برای فروش

0

107,510,888,125

 

 

جمع داراييهاي جاري

281,667,851,892

165,505,808,776

 

جمع بدهيهاي جاري

153,052,339,262

54,356,241,662

داراييهاي غير جاري:

 

 

 

بدهي هاي غير جاري:

 

 

سرمايه گذاريهاي بلند مدت

50,887,577,400

43,961,902,515

 

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

3,271,988,337

1,107,757,537

داراييهاي نامشهود

576,005,334

32,040,000

 

جمع بدهيهاي غير جاري

3,271,988,337

1,107,757,537

داراييهاي ثابت مشهود

35,633,635,346

5,410,321,580

 

جمع بدهيها

156,324,327,599

55,463,999,199

جمع داراييهاي غير جاري

87,097,218,080

49,404,264,095

 

حقوق صاحبان سهام :

 

 

 

 

 

 

سرمايه 

149,653,200,000

149,599,500,000

 

 

 

 

اندوخته قانوني 

4,714,773,841

1,444,710,257

 

 

 

 

سود انباشته

58,066,752,475

8,412,257,635

 

 

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلي

212,434,726,316

159,456,467,892

 

 

 

 

سهم اقليت

6,016,057

(10,394,220)

 

 

 

 

خالص حقوق صاحبان سهام

212,440,742,373

159,446,073,672

جمع داراييها

368,765,069,972

214,910,072,871

 

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

      368,765,069,972

       214,910,072,871

 

 

 

 

 

 

 

شركت تعاوني توسعه بندری و دریایی افق

صورت سود و زيان تلفيقي

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394

    

(تجدید ارائه شده)

  

سال 1394

سال 1393

  

ریال

ریال

ریال

 

درآمد هاي عملياتي

 

102,333,082,498

72,731,465,417

 

بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي

 

(71,063,617,004)

(46,553,981,464)

 

سود ناخالص

 

31,269,465,495

26,177,483,953

 

هزينه هاي فروش اداري و تشکيلاتي

(14,767,511,742)

 

(9,624,080,453)

 

ساير اقلام عملياتي

0

 

0

   

(14,767,511,742)

(9,624,080,453)

 

سود عملياتي

 

16,501,953,753

16,553,403,500

    

 

 

خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

47,705,119,641

 

3,548,653,446

   

47,705,119,641

3,548,653,446

 

سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

 

64,207,073,394

20,102,056,946

 

ماليات بر درآمد

 

(3,783,444,693)

(1,887,329,237)

 

سود خالص

 

60,423,628,701

18,214,727,709

 

سهم اقليت از سود (زيان) خالص

 

16,410,276

2,954,192

 

سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلي

60,407,218,425

18,211,773,517

 

ناشي از عمليات در حال تداوم:

   
 

عملياتي

 

0

1,847

 

گردش حساب سود انباشته تلفيقي

 

سود خالص

 

60,423,628,701

18,214,727,709

 

سود انباشته ابتدای سال

8,419,757,106

 

2,630,694,222

 

تعديلات سنواتي

(18,493,691)

 

(8,354,879,449)

 

سود انباشته ابتداي سال - تعديل شده

8,401,263,415

 

(5,724,185,227)

 

سود سهام مصوب 

(7,482,660,000)

 

0

 

افزایش سرمایه

__

 

(3,193,313,640)

   

918,603,415

(8,917,498,867)

 

سود قابل تخصيص:

 

61,342,232,116

9,297,228,842

 

اندوخته قانوني 

(3,270,123,584)

 

(895,965,427)

   

(3,270,123,584)

(895,965,427)

 

سود انباشته در پايان سال

 

58,072,108,532

8,401,263,415

 

سهم اقليت از سود (زیان) انباشته

 

5,356,057

(10,994,220)

 

سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلي

58,066,752,475

8,412,257,635

بازگشت به لیست اخبار